Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Отримання експертного висновку державної експертизи, пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Отримання експертного висновку державної експертизи, пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження

Отримання експертного висновку державної експертизи, пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження

Документи, які подаються:

1. Заявка на ім'я начальника ТУ ДІзЕ по Луганській області (оформлений на фірмовому бланку) (завантажити).

2. Заява (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р.№1176) (завантажити).

3. Документація, склад та перелік якої визначений додатками 2, 3 до Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 1999 р. за №292/3585:

 а) iнвестицiйнi наміри замовника, передпроектна документація;

 б) технiко-економiчнi обґрунтування, технiко-економiчнi розрахунки (ТЕО, ТЕР) iнвестицiй або ескізний проект; технiчнi розрахунки можливості та доцiльностi нового будiвництва або реконструкцiї, порiвняльнi таблицi прийнятих у проектах енергоощадних технологiй;

  в) вихiднi дані i технічне завдання на проектування, основні технологiчнi рішення, технiко-економiчнi показники;

  г) технiчнi умови на підключення до iнженерних мереж, схеми енергопостачання (електро-, тепло-, водо-, газопостачання), технiчнi умови з питань енергозбереження, отриманi в Державнiй iнспекцiї з енергозбереження (на схемах енергопостачання наводити розрахунковi таблицi втрат напруги, електричної та теплової енергiї, напору теплоносiя в мережах у порiвняннi з нормативними, вiдомостi про потребу в паливi, водi, електроенергiї, заходи з енергозбереження);

     ґ) особливi умови заiнтересованих пiдприємств;

     д) данi про види будiвельних матерiалiв, конструкцiй, виробiв, iмпортного обладнання (матерiали стiн, перекриттiв, покрiвлi, теплоефективнiсть огороджувальних конструкцiй, питомi витрати тепла, палива, опiр теплопередачi огороджувальних конструкцiй, iнше);

     е) данi про види палива, яке передбачено для використання, та дозвiл на його використання, якiснi показники вiдповiдно до договорiв на постачання та до граничних якiсних показникiв, обумовлених стандартами;

     є) данi технiчних проектiв на машини та обладнання з тривалим термiном розробки, конструювання та виготовлення, щодо походження сировини i заводських їх випробувань;

     ж) номенклатура продукції, виробничих та розрахункових програм, потужнiсть, характеристика об'єкта з питань енергозбереження;

     з) технiчнi характеристики продукції підприємства;

     и) вiдомостi про iмпортне обладнання;

і) належнi вiдомостi про науково-технiчнi роботи, пов’язані iз створенням нових технологiчних процесiв та обладнання, основнi рiшення та показники з енергозбереження, потенцiал енергозбереження, облiк вторинних та поновлюваних ресурсiв, розрахунки запобiгання шкод при розробці заходів з енергозбереження, термiни окупностi капiтальних вкладень тощо.

(Головна мета інвестиційної програми, обсяг коштів, умови та терміни їх використання, запропоновані енергоощадні заходи, оцінка їх ефективності, очікуваний загальний економічний ефект, обсяги і структурний склад використання й економії ПЕР, таблиці порівнянь показників з енергозбереження із закордонними зразками, а також копії документів, які підтверджують ці показники.)

4. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 444 окремо додаються:

оригінал погоджених в установленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на рік введення нового виробництва в промислову експлуатацію для оцінки річної потреби підприємства в ПЕР (згідно з вимогами додатку И та п. 16 додатку Н ДБН А.2.2-3-2004) та порівняння зазначених норм з нормами питомих витрат ПЕР на аналогічному вітчизняному виробництві або виробництві країн Євросоюзу;

проект (робочий проект), який повинен відповідати критеріям, зазначеним у п.2.7.2. Інструкції:

вдале, з точки зору енергозбереження, розмiщення промислового чи iншого господарського об'єкта, енергоспоживання якого не порушує iснуючого регiонального (зведеного) енергетичного балансу i водночас враховує наявнiсть вiльних або резервних потужностей;

компактне, раціональне розташування виробничих, адмiнiстративних, енергетичних й iнших об'єктiв на обранiй територiї, що дає змогу повною мiрою використовувати наявнi мережi (електричнi, тепловi, водо- та газопровiднi, iншi) i економно використовувати земельнi ресурси;

застосування досконалих енергоощадних, мало- i безвiдходних, неенерго- та нересурсоємних технологiй, матерiалiв при виробництвi, що забезпечують комплексне, максимально повне використання паливно-енергетичних ресурсiв i спрямованi на пряму, побiчну, балансову або структурну економiю паливно-енергетичних ресурсiв;

застосування високоефективних, досконалих технологiй та обладнання, здатних забезпечити неперевищення (або зменшення) встановлених показникiв граничнодопустимих норм питомих витрат при споживаннi паливно-енергетичних ресурсiв у промисловостi, житлово-комунальнiй сферi, побутi та iнших сферах суспiльного виробництва;

забезпечення максимально можливої утилiзацiї всiх видiв вiдходiв, що утворюються на пiдприємствi в процесi його виробничої дiяльностi (у тому числi шляхом передачi їх для наступної переробки i використання на iнших пiдприємствах i об'єктах), чи екологiчно безпечного їх захоронення;

максимально можливе збереження всiх видiв енергiї та енергоносiїв, надiйний захист паливно-енергетичних ресурсiв при їх транспортуваннi, зберiганнi та споживаннi вiд марнотратного їх витрачання;

технологiчне енергозбереження, нацiлене на пряму економiю енергоресурсiв та лiквiдацiю втрат енергiї при її виробництвi та передачi;

застосування бiльш досконалих процесiв виробництва енергiї та палива;

замiна енергоємних процесiв менш енергоємними та застосування маловiдходних та безвiдходних виробництв i енергоощадних технологiй;

замiна застарiлого неекономiчного енергостворювального та енергоспоживального обладнання новим, бiльш досконалим обладнанням;

удосконалення структури енергоспоживання за рахунок вибору найбiльш ефективних енергоносiїв, пiдвищення якостi енергоносiїв при їх використаннi, рацiоналiзацiя енергетичних потокiв, оптимiзацiя теплових схем пiдприємств та окремих технологiчних процесiв;

пiдвищення енергетичного коефiцiєнта корисної дiї (ККД) технологiчних агрегатiв за рахунок полiпшення органiзацiї технологiчних процесiв i режимiв роботи агрегатiв, скорочення їх простоїв, скорочення невиробничих втрат енергоресурсiв, удосконалення процесiв спалювання палива, застосування рекуперацiї, регенерацiї тепла, рециркуляцiї енергоносiїв, промiжного пiдiгрiву, полiпшення теплоiзоляцiї i таке iнше;

застосування енерготехнологiчного комбiнування процесiв, коли енергетичний потенцiал продуктiв одного технологiчного процесу використовується безпосередньо, без перетворення, в iншому процесi;

використання вторинних енергоресурсiв (ВЕР), якi утворюються в одних технологiчних установках, процесах i направляються для енергозабезпечення iнших агрегатiв, процесiв тощо;

можливе пiдвищення продуктивностi технологiчних установок та обладнання при впровадженнi заходiв щодо технологiчного енергозбереження, зменшення енерговитрат на одиницю продукцiї, що випускається, поліпшення якості продукції i таке інше, що позитивно впливає на економічну ефективність;

економія енергоресурсів (а також можлива економія інших матерiальних ресурсiв), яка веде до зниження матерiальних витрат i собiвартостi продукцiї;

скорочення платежiв за забруднення навколишнього середовища в зв'язку iз зменшенням кiлькостi витрачених паливно-енергетичних ресурсiв (у першу чергу палива);

запобiгання можливому зростанню матерiальних, експлуатацiйних витрат на утримання енергоощадного обладнання, а також збiльшенню чисельностi обслуговуючого персоналу при впровадженнi запропонованого в проектi енергоощадного заходу;

виконання вимог вiдповiдних стандартiв i норм з енергозбереження;

аналiз результатiв держiспитiв, сертифiкацiї, атестацiї та iнше.

обґрунтування вибору імпортного обладнання з порівнянням показників його енергоефективності з аналогічним обладнанням інших виробників.

Платність надання адміністративної послуги:

Платно.

Розмір за надання адміністративної послуги:

Розмір плати визначається розрахунком ціни, затвердженим наказами Держкоменергозбереження від 05.03.2001р. № 19 ”Про затвердження Розрахунку цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.04.2001р. за № 312/5503 та від 20.12.2002 № 139 «Про затвердження норм часу та методики визначення вартості послуг, що надаються спеціалістами Державної інспекції з енергозбереження», з урахуванням індексу до Розрахунку цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження, затвердженого наказом НАЕР від 27.05.2008 № 84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 червня 2008 р. за № 519/15210.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Термін виконання послуги по договору складає до 30 календарних днів з дня проплати грошових коштів за Договором, згідно наказу державної інспекції з енергозбереження №114 від 26.09.2003 р. „Про порядок проходження документації на здійснення державної експертизи та видачі технічних вимог з енергозбереження”.

Закони України:

 • Закон України «Про енергозбереження».
 • Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Нормативно-правові акти:

 • Постанова Кабінету Міністрів «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р.№1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру".

Нормативно-правові акти, на підставі яки х стягується плата:

 • Закон України від 01.07.1994р. № 74/94 - ВР «Про енергозбереження»
 • Наказ Держкоменергозбереження від 10.08.1998 № 60 „Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державною інспекцією з енергозбереження”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 р. за № 512/2952.
 • Наказ Держкоменергозбереження від 05.03.2001р. № 19 ”Про затвердження Розрахунку цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.04.2001р. за № 312/5503
 • Наказ Держкоменергозбереження від 20.12.2002 № 139 «Про затвердження норм часу та методики визначення вартості послуг, що надаються спеціалістами Державної інспекції з енергозбереження»,
 • Наказ НАЕР від 27.05.2008 № 84, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2008 р. за № 519/15210.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адмінпослуги.
 2. Виявлення у поданих документах завідомо неправдивих відомостей.
 3. Неподання документів, необхідних для проведення експертизи.
 4. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
 5. Невиконання договірних умов.

Файли для завантаження:

 

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік