Градостроительная документация
Бюджет Луганска
Облигации муниципального займа
Регуляторная политика
Государственные закупки
Обращения граждан
 

Центр административных услуг в Луганске


Луганск спортивный

 

 

ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ЛУГАНСЬКА

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську палату при ЛУГАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Додаток
до рішення
ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 27.05.2008
№ 34/4ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську палату при ЛУГАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

 

1. Загальні положення


1.1.  Громадська      палата        при   ЛУГАНСЬКІЙ   МІСЬКІЙ   РАДІ   (далі - Громадська палата) є консультативно-дорадчим органом, який створюється при ЛУГАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ для координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та органами місцевого самоврядування, моніторингу громадської думки і громадської експертної оцінки нормативно-правових рішень ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (далі – нормативно правові акти) та діяльності  ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та її виконавчих органів.
1.2. Громадська палата у своїй діяльності керується чинним
законодавством України, Статутом територіальної громади міста Луганська та даним Положенням  і здійснює  свою діяльність на основі добровільності, рівноправності  та відкритості.
1.3. Громадська палата формується на строк повноважень ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  певного скликання. Після закінчення повноважень ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  Громадська палата здійснює свої основні завдання та функції до сформування нового складу Громадської палати.
       

2. Основні завдання та функції Громадської палати


2.1. Громадська палата в межах своєї компетенції здійснює  наступні основні завдання та функції:
2.1.1. створення сприятливих умов для реалізації членами територіальної громади м. Луганська їхнього права самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах чинного законодавства України;
2.1.2. моніторинг громадської думки і громадської експертної оцінки  нормативно-правових актів та  діяльності  ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  та її виконавчих органів;
2.1.3. забезпечення співпраці представників громадськості з ЛУГАНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ   та її виконавчими органами щодо організації та проведення консультацій з громадськістю;
2.1.4. вивчення та аналіз пропозицій і зауважень, що надійшли під час публічного громадського обговорення, узагальнення інформації про вивчення громадської думки;
2.1.5. виконання дорадчих функцій, участь в опрацюванні і проведенні громадської експертизи нормативно-правових актів;
2.1.6. участь у   підготовці   та внесенні на розгляд ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ місцевих ініціатив;
2.1.7. залучення у встановленому порядку на громадських засадах до  роботи у  Громадській палаті  представників  підприємств,  установ і організацій;
2.1.8. підготовка  та надання до ЛУГАНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ та її виконавчих органів своїх рекомендацій;
2.1.9. розроблення та надання  інформації  ЛУГАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ  та її виконавчим органам щодо плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації через сайт ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  про проведення консультацій та врахування їх результатів;
2.1.10. опрацювання отриманих за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозицій і зауважень та надання  їх  ЛУГАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ  та її виконавчим органам;
2.1.11. інформування громадськості  через сайт ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.


3. Права Громадської палати


3.1.  Громадська палата має право:
3.1.1. у встановленому законодавством України порядку отримувати  за запитом від  ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та її виконавчих органів інформацію, необхідну для здійснення своїх основних завдань та функцій;
3.1.2. утворювати   тимчасові  робочі   органи   (комітети,   комісії,       експертні групи) відповідно до напрямків роботи Громадської палати;
3.1.3. в  установленому законодавством України порядку проводити масові заходи, у тому числі  конференції, збори.


4. Склад Громадської палати та порядок її формування


4.1. До складу Громадської палати входять 35 осіб із  яких:
- наукових  фахівців    -5 осіб;
- представників суб’єктів господарювання (фізичних або юридичних осіб) – 5 осіб;
- представників органів самоорганізації населення по 3 особи від кожного району у місті – 12 осіб;
- представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 3 особи;
- представників об’єднань громадян – 8 осіб;
- представників засобів  масової  інформації -2 особи.
В роботі Громадської палати з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени територіальної громади м. Луганська, які не увійшли до її складу.
Члени Громадської палати працюють на громадських засадах.
4.2. Персональний склад Громадської палати формується на підставі заяв фізичних та юридичних осіб, перелічених у п. 4.1. розділу 4, які подаються на ім’я Луганського міського голови.
Зазначені заяви щодо формування першого персонального складу Громадської палати подаються протягом місяця з дня набрання чинності рішенням ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, яким затверджено дане Положення.
Заяви щодо формування кожного наступного персонального складу Громадської палати та щодо обрання до складу Громадської палати інших осіб замість вибулих подаються протягом місяця з дня оприлюднення відповідного розпорядження Луганського міського голови. 
4.3. Після  надходження  заяв персональний склад Громадської палати визначається за результатами жеребкування, яке проводиться виконавчим органом, визначеним Луганським міським головою. У разі надходження заяв відповідно до кількості квот, визначених у п. 4.1. розділу 4 даного Положення, жеребкування не проводиться.
Персональний склад Громадської палати затверджується ЛУГАНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ. У разі проведення жеребкування таке затвердження провадиться за результатами жеребкування.
    4.4. Громадська палата є повноважною у разі обрання (наявності) не менш ніж 18 осіб. У разі якщо склад Громадської палати стає меншим ніж 18 осіб, формується новий персональний склад Громадської палати у порядку, визначеному у п.п. 4.2., 4.3. розділу 4 цього Положення.
4.5. Підставами припинення повноважень членів Громадської палати є:
4.5.1. особиста заява про складання повноважень, подана на ім’я Луганського міського голови;
4.5.2. вибуття на постійне місце проживання за межі України;
4.5.3. пропуску без поважних причин 3-х засідань Громадської палати.
У випадках, передбачених даним пунктом, ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА   приймає рішення про виключення особи з числа членів Громадської палати. Таке рішення приймається у випадку, передбаченому  пп. 4.5.1. даного пункту, на підставі відповідної заяви, поданої на ім’я Луганського міського голови; у випадках, передбачених п.п. 4.5.2., 4.5.3 цього пункту, - на підставі відповідного рішення Громадської палати, яке оформлюється протоколом засідання.
  Повноваження члена Громадської палати вважаються припиненими з дня прийняття відповідного рішення ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
4.6. Громадську палату  очолює  голова, який обирається її членами строком на період  поточного скликання ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  простою більшістю голосів, за умови присутності на цьому засіданні не менше, ніж 2/3 від її складу.
 Голова Громадської палати має одного заступника та секретаря, котрі обираються з числа членів Громадської палати за його поданням строком на період  поточного скликання ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, за умови присутності на цьому засіданні не менше, ніж 2/3 від її складу.
4.7. Голова Громадської палати:
-    здійснює загальне керівництво діяльністю Громадської палати;
-    скликає та  веде засідання Громадської палати, пропонує порядок денний засідання  Громадської  палати;
-    інформує про результати роботи Громадської палати Луганського міського голову, ЛУГАНСЬКУ МІСЬКУ РАДУ та її виконавчі органи, членів територіальної громади м. Луганська;
-    підписує документи від імені Громадської палати, в тому числі разом з секретарем Громадської палати протоколи засідань Громадської палати;
- представляє  Громадську палату у взаємовідносинах з органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
засобами масової інформації, іншими консультативно-дорадчими органами, підприємствами, установами, організаціями.
4.8. Заступник голови Громадської палати  виконує обов’язки та здійснює повноваження, визначені головою Громадської палати, та у разі відсутності  голови Громадської палати виконує його обов’язки.
4.9. Секретар Громадської палати:
–    забезпечує підготовку засідань Громадської палати, питань, матеріалів що вносяться на розгляд Громадської палати;
–    підписує протоколи засідань Громадської палати;
–    забезпечує повідомлення членів Громадської палати  про час, місце проведення засідання,  питання, які передбачається внести на розгляд;
–    веде діловодство Громадської палати, доводить рішення Громадської палати до відома Луганського міського голови, ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та її виконавчих органів, членів територіальної громади м. Луганська;
–    звітує щоквартально письмово  перед головою Громадської палати про проведену роботу.

5.    Порядок діяльності Громадської палати


5.1. Громадська палата діє відповідно до затверджених нею планів роботи,
які щоквартально формуються та затверджуються за пропозиціями членів Громадської палати.
5.2. Основною формою роботи Громадської палати є її засідання, які
проводяться за необхідності, але не рідше, ніж один раз  у квартал.
         5.3. Громадська палата в межах своєї компетенції приймає рішення, яке оформлюється протоколом засідання.
5.4. Громадська палата є повноважною у разі присутності на її засіданні не менш 18 осіб. Рішення Громадської палати приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
 Член Громадської палати, присутній на засіданні, який не погоджується з прийняттям Громадської палатою  рішенням має право  викласти окрему думку, яка в письмової формі додається до протоколу засідання Громадської палати.
5.5. Усі рішення Громадської палати мають рекомендаційний характер. Рішення Громадської палати доводяться до відома тих підприємств, установ, організацій, органів, яких вони стосуються.
5.6. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА сприяє Громадській палаті у наданні приміщення для проведення її засідань.

   

Секретар
ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ    Н.Чернова

 


© 2006 - 2015, Луганский городской совет
91055, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 ,
тел.: 58-13-34, факс (642) 55-12-37,
эл. адрес : lgik@ukrpost.ua