Градостроительная документация
Бюджет Луганска
Облигации муниципального займа
Регуляторная политика
Государственные закупки
Обращения граждан
 

Центр административных услуг в Луганске


Луганск спортивный

 

 

ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ЛУГАНСЬКА

 

 

 

 

Навчальні заклади

Навчальні заклади в яких можно отримати ступень магістра державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України – провідний навчальний заклад ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку професійно компетентного, творчо інноваційного, патріотично відповідального керівника нової генерації, морально орієнтованого на управлінську діяльність в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на посадах І-ІV категорій для Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей. Крім того, наш заклад здійснює підготовку спеціалістів в галузі соціально-економічного управління на базі повної середньої освіти.
Сьогодні Інститут – це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами і специфікою діяльності немає аналогів у Східному регіоні України. Інститут інтенсивно розвивається, постійно вдосконалює і розширює систему навчально-науково-методичних послуг, завойовує все більше визнання серед широкої громадськості.

Офіційний сайт Інституту: kbuapa.kharkov.ua

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Магістратуру державної служби було створено в 2009 р. в Інституті післядипломної освіти й дистанційного навчання Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
Спеціалізації «Територіальне управління і місцеве самоврядування», «Кадровий менеджмент» та «Соціальна сфера» надають можливість навчати фахівців як для органів державної влади, так і для місцевого самоврядування.
Сьогодні магістратура активно співпрацює з 17 державними районними адміністраціями та 14 виконконами міських рад, обласною державною адміністрацією та обласною радою. Випускники магістратури працюють у Київській обласній державній адміністрації, в Кабінеті Міністрів АР Крим, в Луганській обласній державній адміністрації тощо.
Високий рівень викладання забезпечує кафедра державної служби, на якій працюють 3 доктори наук з державного управління, 2 доктори педагогічних наук, кандидати наук з державного управління, політичних, історичних, економічних, педагогічних наук.
В Держаному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» відкрито єдину в області аспірантуру за спеціальністю «Механізми державного управління».
На навчання до магістратури державної служби на денну та заочну форму за державним замовленням приймаються тільки державні службовці, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів.
На навчання до магістратури на денну та заочну форму за контрактом приймаються випускники вузів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Мати стаж роботи або працювати в органах державної влади або місцевого самоврядування необов'язково.
Випускники магістратури мають право працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування, у вищих навчальних закладах І – IV рівнів акредитації, вступу до аспірантури.
Адреса офіційного сайту: ipo.luguniv.edu.ua

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

У 1996 році Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля надано право підготовки магістрів у освітній галузі "Державне управління".
Магістратура державного управління створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1995р. №560 наказом ректора університету від 28 травня 1996р.

Голубенко Олександр Леонідович,
ректор СНУ ім. В.Даля, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор

Підготовка магістрів зі спеціальності 8.15010002 "Державна служба" здійснюється за денною та заочною формами навчання та спеціалізаціями: адміністративний менеджмент, економіка, управління проектами.
Генеральний замовник підготовки магістрів – Національне агентство України з питань державної служби.
Освітньо-професійна підготовка магістрів здійснюється за стандартом, розробленим у 1996 р. за сприянням програми "TАСІS" Європейського Союзу. Роботу здійснено за безпосередньою участю Головного управління державної служби України у співпраці з Консорціумом ЄС (Німеччина, Іспанія). Освітньо-професійна програма підготовки магістрів носить інноваційний характер.
У 2004р. затверджено галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю „Державна служба".

Ахромкін Євген Михайлович,
завідувач магістратури державного управління,
доктор економічних наук, доцент

Навчання за спеціальністю "Державна служба" здійснюється у відповідності з Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789 (Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників).
У магістратурі викладаються нормативні дисципліни: державне управління, державна служба, ділова іноземна мова, основи інформаційних технологій, технологія комп'ютерних мереж, методологія системного підходу та наукових досліджень, правове забезпечення державного регулювання, економіка, соціальна та гуманітарна політика, політологічні аспекти державного управління, організація діяльності державного службовця тощо, а також дисципліни спеціалізацій.
Державна служба є професійною діяльністю, яка потребує загальнотеоретичних знань, навичок та вмінь, забезпечує вироблення конкретних підходів до прийняття, здійснення та контролю управлінських рішень.
Налагоджено тісні контакті з Луганською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування. Це дозволяє разом виробляти напрями та зміст підготовки магістрів, осягнути потребу у висококваліфікованих кадрах.
Випускники магістратури успішно просуваються по службі: очолюють відділи та управління Луганської обласної державної адміністрації, інших міст та районів.
Керівники Луганської обласної державної адміністрації, начальники управлінь, провідні фахівці доклали багато зусиль для становлення та розвитку магістратури. Плідна співпраця державних адміністрацій Луганської області з вченими та викладачами університету по вдосконаленню навчально-виховного процесу та підвищенню якості підготовки державних службовців є постійним процесом.

Магістратура забезпечена необхідною матеріально-технічною базою та розташована у другому корпусі університету, має власний спеціалізований аудиторний фонд.
У 2005 р. повторно ліцензовано до 01.07.2016 р. право підготовки магістрів.
Ліцензовані обсяги прийому:
денна форми навчання – 100 осіб;
заочна форми навчання – 150 осіб.

На навчання за спеціальністю "Державна служба" (спеціалізації: "Адміністративний менеджмент", "Економіка", "Управління проектами") на денну та заочну форми навчання приймаються особи за конкурсом за державним замовленням та на контрактній основі.
За державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.
На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним вище, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
На навчання на контрактній основі приймаються за конкурсом особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр).
Вартість навчання у 2012 році вступу: за денною формою - 10635 грн., за заочною – 11148 грн. (за два роки навчання).
Терміни навчання:
денна форма - 12 місяців
заочна форма - 22 місяці
Прийом документів: з 13 травня по 5 липня 2013 р
До заяви про вступ додається:
- оcобова картка форми П-2 ДС (для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування);
- особовий листок з обліку кадрів (для інших категорій вступників);
- автобіографія;
- медична довідка за формою N086-у;
- чотири фотокартки розміром 3x4 сантиметри;
- направлення, від органу державної влади або місцевого самоврядування (для вступників за державним замовленням);
- паперовий швидкозшивач з файлом;
- 50 аркушів чистого паперу формату А4;
- 2 конверти з маркою;
копії, які засвідчуються в установленому порядку:
- диплома про повну вищу освіту;
- додатка до диплому;
- трудової книжки;
- паспорту;
- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
Примітка:
При заповненні заяви абітурієнт повинен надати інформацію про посаду, на якій він працює на момент вступу до магістратури (категорія і ранг) і посаду, на яку зараховано до кадрового резерву (категорія і ранг); загальний стаж роботи та на державній службі. Абітурієнти денної форми навчання вказують розмір середньомісячної заробітної плати.

Вступні екзамени для вступників за державним замовленням та за контрактом з наступних дисциплін:
1) Основи держави і права;
2) Основи економіки;
3) Співбесіда з питань державного управління.

Вступні екзамени складаються державною мовою

Навчання на контрактній основі здійснюється за окремим договором між СНУ ім. В. Даля та юридичною або фізичною особою за результатами співбесіди за окремим конкурсом.

Вступні екзамени проводяться на денну та заочну форми навчання з 6 липня 2013р.

Заняття починаються 1 жовтня 2013 р.

Іногороднім слухачам денної форми навчання надаються місця у студентському гуртожитку.

Другий навчальний корпус СНУ ім. В.Даля

Наша адреса: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,
навчальний корпус 2, кімн. 225, 226
тел.(факс): +38 (0642) 41-72-52, 41-84-38
E-mail:mgu@snu.edu.ua
Web-сторінка: http://www.mgu.snu.edu.ua


 


© 2006 - 2015, Луганский городской совет
91055, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 ,
тел.: 58-13-34, факс (642) 55-12-37,
эл. адрес : lgik@ukrpost.ua